Contact Service
Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Hoofdstuk 3. Gezondheid, energiezuinigheid en milieu

Artikel 3.1

Lid 1.

Waar in artikel 5.9 van het besluit wordt verwezen naar de Bepalingsmethode Milieuprestatie Gebouwen en GWW-werken is bedoeld de Bepalingsmethode milieuprestatie gebouwen en GWW-werken van november 2014 met inbegrip van het wijzigingsblad 'Overgang naar ecoinvent versie 3.3' van 1 juni 2017 en het wijzigingsblad ‘Aanwijzing welke constructies en installaties er in beschouwing moeten worden genomen bij het bepalen van de milieuprestatie van een gebruiksfunctie’ van 1 augustus 2017.

Lid 2.

De uitkomst van de in het eerste lid bedoelde berekening mag worden verlaagd met 0.4, als bij de berekening gebruik is gemaakt van de Nationale Milieudatabase release 2.0 of hoger.

Artikel 3.2

Van een ingrijpende renovatie als bedoeld in artikel 5.6, vierde lid, van het besluit is sprake wanneer meer dan 25% van de oppervlakte van de gebouwschil, bepaald volgens ISSO 75.1, uitgave juli 2014, wordt vernieuwd, veranderd of vergroot en deze vernieuwing, verandering of vergroting de integrale gebouwschil betreft.

Artikel 3.2 a

De technische, functionele en economische haalbaarheid van het gebruik van een energie-infrastructuur op gebiedsniveau, als bedoeld in artikel 5.2, vierde lid, van het besluit, wordt bij de bepaling van de energieprestatiecoëfficiënt vastgelegd in de als bijlage IV bij deze regeling gevoegde checklist.

Artikel 3.3

Het in artikel 6.55 van het besluit bedoelde systeemrendement wordt bepaald op basis van de als bijlage III bij deze regeling opgenomen rekenmethodiek.

Artikel 3.4

De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.3, zesde lid, van het besluit wordt berekend door:

Afbeelding

waarin:

x = het aantal ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk
Un = de warmtedoorgangscoëfficiënt van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
An = het geprojecteerde oppervlak van een raam, deur of kozijn bepaald volgens NEN 1068
At = het totale geprojecteerde oppervlak van alle ramen, deuren en kozijnen van een bouwwerk

Artikel 3.5

Een kooldioxidemeter als bedoeld in artikel 7.23 van het besluit voldoet aan het volgende:

a.functioneert continu op de gangbare elektrische netspanning en een tijdelijke onderbreking van de elektrische aansluiting verstoort de ingestelde signaalniveaus niet;
b.kalibreert zichzelf automatisch;
c.heeft ten minste een CO2-meetfunctie met:
1.een meetbereik van tenminste 300 tot 5.000 ppm;
2.een bedrijfstemperatuur van 0 – 50 ˚C;
3.een nauwkeurigheid in temperatuurbereik van +15 tot + 35 ˚C:bij CO2 van 300-1.000 ppm : < 10% van meetwaarde enbij CO2 van 1.000-5.000 ppm : < 100 ppm;
4.een resolutie van 1 ppm;
d.waarschuwt bijtijds voor ventilatieproblemen door middel van een duidelijke indicatie betreffende de mate waarin een vertrek wordt geventileerd;
e.heeft 3 signaalniveaus met een eigen kleurcode:
1.CO2-concentratie van minder dan 1.000 ppm;
2.CO2-concentratie van 1.001 t/m 1.400 ppm;
3.CO2-concentratie van 1.401 ppm en hoger;
f.de CO2-concentratie moet afleesbaar zijn op een duidelijk display, waarbij de hoogte van cijfers en letters in het display minimaal 8 mm bedraagt.

Artikel 3.6

Lid 1.

Een bijna energieneutraal gebouw als bedoeld in artikel 5.2, zesde lid, van het besluit, dat een kantoorgebouw met een bruto-vloeroppervlakte van meer dan 100 m2, een bijeenkomstgebouw of een celgebouw is, voldoet aan de volgende waarden:

Gebouwfunctie Energiebehoefte[kWh/m2/jr] Primair fossiel energiegebruik[kWh/m2/jr] Aandeel hernieuwbare energie [%]
Kantoorgebouw (>100 m2 BVO) 50 25 50
Bijeenkomstgebouw 60 25 50
Celgebouw 60 60 50

Lid 2.

Een gebruiksfunctie van een bijna energieneutraal gebouw, als bedoeld in artikel 5.2, zesde lid, van het besluit, anders dan een in het eerste lid bedoeld gebouw voldoet aan de energieprestatiecoëfficiënt als bedoeld in artikel 5.2, eerste lid, van het besluit.

Lid 3.

De waarden, bedoeld in het eerste lid, worden bepaald met de Handreiking BENG van 28 augustus 2017.