Contact Service
Integrale nota van toelichting van Bouwbesluit ...
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken


Integrale nota van toelichting Bouwbesluit 2012

Publicatiedatum: 01 juli 2017

Gebaseerd op Stb 2011, 416 en Stb. 2011, 676, en laatstelijk gewijzigd door het besluit van 13 juni 2017, houdende wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake afstemming met het Besluit eisen inrichtingen Drank- en horecawet, implementatie van richtlijn 2014/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 inzake maatregelen ter verlaging van de kosten van de aanleg van elektronische communicatienetwerken met hoge snelheid (PbEU 2014, L155) en enkele andere wijzigingen, Stb. 2017, 268, in werking getreden op 1 juli 2017.