Contact Service
Artikel 1.18. Gebruiksmeldingplicht
Inhoud
Sluit inhoud voor documentview -->
Alles aan
Alles uit
Filterselectie
Gebruiksfuncties
Type
Pagina afdrukken

Artikel 1.18. Gebruiksmeldingplicht

1.

Het is verboden om zonder of in afwijking van een gebruiksmelding:

 1. a.

  een bouwwerk in gebruik te nemen of te gebruiken indien:

  1. 1.

   daarin meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn, of

  2. 2.

   toepassing is gegeven aan artikel 1.3 in verband met een in hoofdstuk 6 of 7 uit het oogpunt van brandveiligheid gegeven voorschrift, en

 2. b.

  een woonfunctie in gebruik te nemen of te gebruiken voor kamergewijze verhuur.

2.

Het eerste lid is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarvoor een vergunning voor brandveilig gebruik is vereist.

3.

Het eerste lid, onderdeel a, onder 1, is niet van toepassing op het in gebruik nemen of gebruiken van:

 1. a.

  een één- of meergezinswoning;

 2. b.

  een wegtunnel.

4.

Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing bij het veranderen van een bouwwerk of van het gebruik daarvan, indien eerder een gebruiksmelding is gedaan en door het veranderen een afwijking ontstaat van de bij die melding verstrekte gegevens.

5.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder bouwwerk mede verstaan een gedeelte daarvan dat is bestemd om afzonderlijk te worden gebruikt.